POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu https://www.kynose.pl/ jest Dagna Ziomek wykonująca działalność gospodarczą pod firmą KYNOSE Dagna Ziomek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Pasieka 3a, 77-200 Miastko, NIP: 8421785250, REGON: 389047520, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@kynose.pl, zwana dalej “Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.

 • Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1954).

 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem

  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami

  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

 • Dane przechowywane są na serwerach Dysku Google oraz na komputerze - dostęp do danych każdorazowo wymaga podania hasła, znanego wyłącznie Administratorowi.

 

 

CEL,  ZAKRES I CZAS ZBIERANIA DANYCH

 

 • Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów:

  • związanych z realizacją zamówienia oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży, w tym realizacji wysyłki

  • kontaktowania się z Klientem celem personalizacji akcesoriów lub innych indywidualnych ustaleń

  • przetwarzaniem reklamacji

  • księgowania płatności

 • Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

  • imię i nazwisko

  • adres zamieszkania (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)

  • numer telefonu

  • adres e-mail

  • nazwa firmy, adres firmy (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), NIP - jeśli dotyczy

 • Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca

  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną

  • informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną

 • Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania zamówienia oraz świadczenia przez Usługodawcę innych usług.

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności lub firmie kurierskiej.

 

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

 • Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.

 • Zgodnie z art. 6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 • Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych wyżej. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności.

 

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH, ICH POPRAWIANIA ORAZ KASOWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 • Usługobiorca ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych oraz ich poprawiania.

 • Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w w powyższych punktach należy przesłać odpowiednią wiadomości e-mail na adres: kontakt@kynose.pl.

 • Usługobiorcy przysługuje możliwość skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

PLIKI COOKIE

 

 • Strona internetowa www.kynose.pl posiada certyfikat SSL.

 • Sklep Usługodawcy używa plików cookie. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 • Instalacja plików cookie jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach cookie znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 • W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików cookie:

  • sesyjne - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu)

  • stałe - przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę

  • analityczne - umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu

 • Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookie do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 • Pliki cookie mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 • Niżej zamieszczono informacje o sposobach usunięcia cookie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 • Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu https://www.kynose.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Oferujemy hotel dla psów, zajęcia z mantrailingu (tropienie użytkowe) i szkolenie psów oraz akcesoria dla psów w miejscowości Miastko, woj. pomorskie.
Oferujemy hotel dla psów, zajęcia z mantrailingu (tropienie użytkowe) i szkolenie psów oraz akcesoria dla psów w miejscowości Miastko, woj. pomorskie.

Polityka Prywatności

 

kontakt@kynose.pl

 

513 597 444