DEFINICJE

 

 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 • Polityka Prywatności - informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

 • Sklep – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://www.kynose.pl.

 • Sprzedawca/Usługodawca – Dagna Ziomek wykonująca działalność gospodarczą pod firmą KYNOSE Dagna Ziomek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Pasieka 3a, 77-200 Miastko, NIP: 8421785250, REGON: 389047520, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@kynose.pl.

 • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

 • Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 • Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Klient – Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 • Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 • Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej https://www.kynose.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

 • Dni Robocze - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, jeśli tylko nie są uznane za dni świąteczne lub jeśli Sprzedawca uznaje je za wolne od pracy z innych przyczyn (np. urlop), o czym informuje na portalach społecznościowych.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Sklep https://www.kynose.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 • Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep https://www.kynose.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 • Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu https://www.kynose.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

  • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (U. 2016 poz. 1823),

  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

PRODUKTY I ZAMÓWIENIA

 

 • Sklep https://www.kynose.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski, wyłącznie na rzecz Konsumentów.

 • Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 • Produkty tworzone są na zamówienie Klienta, chyba że na stronie Sklepu są wyraźnie oznaczone jako Produkty gotowe.

 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT (jeśli dotyczy). Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 • Zamówienia można składać:

  • poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep https://www.kynose.pl)

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kynose.pl

  • telefonicznie pod numerem 513 597 444

  • za pośrednictwem prywatnej wiadomości na portalu Facebook.pl (Kynose)

  • za pośrednictwem prywatnej wiadomości na portalu Instagram.com (kynose.pl)

 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 • Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 09:00 do 17:00 w Dni Robocze. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

 • W przypadku niemożności realizacji zamówienia na skutek winy Sklepu (np. brak wystarczającej ilości materiału), Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o tym fakcie i aktualizacji zamówienie lub zwrotu pełnej należności, zgodnie z wolą Klienta.

 • Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 

 

ŚCIEŻKA ZAKUPÓW

 

 • Aby dokonać zamówienia wybranego Produktu, dostępnego na stronie Sklepu:

  • wejdź na stronę www.kynose.pl zakładka Sklep

  • wybierz odpowiedni przycisk, określający rodzaj akcesorium (obroża, smycz) oraz rodzaj i szerokość materiału (np. PVC 1.6cm) - kliknięcie przeniesie Cię do odpowiedniej zakładki

  • w zakładce wybranego Produktu znajduje się opis, zdjęcia gotowych, podobnych Produktów, zdjęcia dostępnych kolorów i okuć oraz przycisk "Dodaj do koszyka"

  • w celu złożenia zamówienia kliknij przycisk "Dodaj do koszyka", a następnie dokonaj wyboru spośród możliwych opcji personalizacji Produktu w nowo wyświetlonym oknie

  • w dalszej kolejności należy kliknąć przycisk "Dodaj do koszyka" (czarne tło, prawy dolny róg Formularza Zamówienia)

  • jeśli chcesz kontynuować zakupy, wybierz przycisk "Kontynuuj zakupy", natomiast jeśli chcesz dokonać płatności, wybierz "Dalej" - przejdziesz do formularza podania danych osobowych, wyboru formy wysyłki oraz dodatkowych uwag do zamówienia

  • uzupełnij dane osobowe oraz dane do wysyłki oraz zapoznaj się z Polityką Prywatności i Regulamin Sklepu - potwierdzenie znajomości tych plików jest niezbędne do złożenia Zamówienia

  • wybór przycisku "Dalej" przeniesie Cię do podsumowania i potwierdzenia złożenia Zamówienia

  • klikając przycisk "Złóż zamówienie" potwierdzasz złożenie Zamówienia

  • na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, całkowitą kwotą należności oraz numerem konta bankowego, na które należy dokonać opłaty Zamówienia

 • W celu zakupu innego Produktu lub usługi, skontaktuj się ze Sprzedawcą za pomocą:

  • poczty elektronicznej na adres: kontakt@kynose.pl

  • telefonicznie pod numerem 513 597 444

  • prywatnej wiadomości na portalu Facebook.pl (Kynose)

  • prywatnej wiadomości na portalu Instagram.com (kynose.pl)

 

 

UMOWA SPRZEDAŻY

 

 • Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

 • Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta z jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. W tym momencie następuje zawarcie umowy.

 • W przypadku nieopłacenia zamówienia w ciągu 7 Dni Roboczych, zamówienie jest automatycznie anulowane, o czym Sklep nie ma obowiązku informować Klienta.

 • Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura), który będzie dołączany do przesyłki.

 

 

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 • Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  • płatność przelewem tradycyjnym lub elektronicznym na rachunek bankowy Sprzedawcy

 • W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy o numerze:

 

KYNOSE Dagna Ziomek

65 2490 0005 0000 4530 2695 0265 (Alior Bank)

W tytule przelewu wpisując odpowiednio "smycz dla psa", "obroża dla psa", "szelki dla psa"

 

 • Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

 • Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 • Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu i zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.

 

 

DOSTAWA PRODUKTU

 

 • Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 • Na termin dostawy Produktu składa się czas tworzenia Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

  • czas tworzenia Produktu wynosi do 7 Dni Roboczych

  • dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. (zwykle) od 1 do 3 Dni Roboczych

 • Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Paczkomatów InPost, Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej (DPD).

 

 

REKLAMACJA PRODUKTU

 

 • Reklamacja nie dotyczy wad Produktu wynikających z naturalnego użytkowania (w szczególności otarcia, przybrudzenia, zarysowania) oraz zniszczeń spowodowanych nieodpowiednim użytkowaniem lub działaniem zwierząt (w szczególności pogryzienia i inne uszkodzenia mechaniczne).

 • Reklamacja z tytułu gwarancji

  • wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  • okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta

  • dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu - paragon lub faktura otrzymana wraz z Produktem

  • Gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym

 • Reklamacja z tytułu rękojmi

  • podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

  • zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kynose..pl, telefonicznie pod numerem 513 597 444 lub pisemnie na adres: Dagna Ziomek, Pasieka 3a, 77-200 Miastko

  • w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe - informacje te znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę

  • dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Dagna Ziomek, Pasieka 3a, 77-200 Miastko

  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

  • w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem

  • w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad

  • odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja

 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 • Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@kynose.pl.

 • W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Dagna Ziomek, Pasieka 3a, 77-200 Miastko.

 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 • Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności związanych z Umową Sprzedaży, od której Konsument odstępuje, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Sprzedawcy.

 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 • Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 • Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

  • w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy

 • Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 • Zwracany towar powinien być czysty i nieużywany. Konsument odpowiada za nadmierne zużycie towaru i odpowiada za obniżenie jego wartości.

 

 

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 • Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej - zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.

 • Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 • Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 • Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 • Okres na jaki umowa zostaje zawarta - umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  • komputer lub telefon z dostępem do Internetu

  • dostęp do poczty elektronicznej

  • przeglądarka internetowa

  • włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz javascript

 • Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 • Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 • Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kynose.pl.

 • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

  • wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

  • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kynose.pl.

  • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  • wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 • Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 • Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://www.kynose.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji lub dozwolonego użytku) są własnością Dagny Ziomek wykonującą działalność gospodarczą pod firmą KYNOSE Dagna Ziomek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Pasieka 3a, 77-200 Miastko, NIP: 8421785250, REGON: 389047520, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@kynose.pl. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://www.kynose.pl, bez zgody Usługodawcy.

 • Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.kynose.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 • Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://www.kynose.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 • Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

REGULAMIN SKLEPU

Oferujemy hotel dla psów, zajęcia z mantrailingu (tropienie użytkowe) i szkolenie psów oraz akcesoria dla psów w miejscowości Miastko, woj. pomorskie.
Oferujemy hotel dla psów, zajęcia z mantrailingu (tropienie użytkowe) i szkolenie psów oraz akcesoria dla psów w miejscowości Miastko, woj. pomorskie.

Polityka Prywatności

 

kontakt@kynose.pl

 

513 597 444