Polityka Prywatności

 

kontakt@kynose.pl

 

513 597 444

Oferujemy hotel dla psów, zajęcia z mantrailingu (tropienie użytkowe) i szkolenie psów oraz akcesoria dla psów w miejscowości Miastko, woj. pomorskie.
Oferujemy hotel dla psów, zajęcia z mantrailingu (tropienie użytkowe) i szkolenie psów oraz akcesoria dla psów w miejscowości Miastko, woj. pomorskie.

REGULAMIN SKLEPU

DEFINICJE

 

 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 • Polityka Prywatności - informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

 • Sklep – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://www.kynose.pl.

 • Sprzedawca/Usługodawca – Dagna Ziomek wykonująca działalność gospodarczą pod firmą KYNOSE Dagna Ziomek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Pasieka 3a, 77-200 Miastko, NIP: 8421785250, REGON: 389047520, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@kynose.pl.

 • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

 • Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 • Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Klient – Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 • Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 • Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej https://www.kynose.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

 • Dni Robocze - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, jeśli tylko nie są uznane za dni świąteczne lub jeśli Sprzedawca uznaje je za wolne od pracy z innych przyczyn (np. urlop), o czym informuje na portalach społecznościowych.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Sklep https://www.kynose.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 • Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep https://www.kynose.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 • Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu https://www.kynose.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

  • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (U. 2016 poz. 1823),

  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

PRODUKTY I ZAMÓWIENIA

 

 • Sklep https://www.kynose.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski, wyłącznie na rzecz Konsumentów.

 • Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 • Produkty tworzone są na zamówienie Klienta, chyba że na stronie Sklepu są wyraźnie oznaczone jako Produkty gotowe.

 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT (jeśli dotyczy). Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 • Zamówienia można składać:

  • poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep https://www.kynose.pl)

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kynose.pl

  • telefonicznie pod numerem 513 597 444

  • za pośrednictwem prywatnej wiadomości na portalu Facebook.pl (Kynose)

  • za pośrednictwem prywatnej wiadomości na portalu Instagram.com (kynose.pl)

 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 • Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 09:00 do 17:00 w Dni Robocze. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

 • W przypadku niemożności realizacji zamówienia na skutek winy Sklepu (np. brak wystarczającej ilości materiału), Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o tym fakcie i aktualizacji zamówienie lub zwrotu pełnej należności, zgodnie z wolą Klienta.

 • Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 

 

ŚCIEŻKA ZAKUPÓW

 

 • Aby dokonać zamówienia wybranego Produktu, dostępnego na stronie Sklepu:

  • wejdź na stronę www.kynose.pl zakładka Sklep

  • wybierz odpowiedni przycisk, określający rodzaj akcesorium (obroża, smycz) oraz rodzaj i szerokość materiału (np. PVC 1.6cm) - kliknięcie przeniesie Cię do odpowiedniej zakładki

  • w zakładce wybranego Produktu znajduje się opis, zdjęcia gotowych, podobnych Produktów, zdjęcia dostępnych kolorów i okuć oraz przycisk "Dodaj do koszyka"

  • w celu złożenia zamówienia kliknij przycisk "Dodaj do koszyka", a następnie dokonaj wyboru spośród możliwych opcji personalizacji Produktu w nowo wyświetlonym oknie

  • w dalszej kolejności należy kliknąć przycisk "Dodaj do koszyka" (czarne tło, prawy dolny róg Formularza Zamówienia)

  • jeśli chcesz kontynuować zakupy, wybierz przycisk "Kontynuuj zakupy", natomiast jeśli chcesz dokonać płatności, wybierz "Dalej" - przejdziesz do formularza podania danych osobowych, wyboru formy wysyłki oraz dodatkowych uwag do zamówienia

  • uzupełnij dane osobowe oraz dane do wysyłki oraz zapoznaj się z Polityką Prywatności i Regulamin Sklepu - potwierdzenie znajomości tych plików jest niezbędne do złożenia Zamówienia

  • wybór przycisku "Dalej" przeniesie Cię do podsumowania i potwierdzenia złożenia Zamówienia

  • klikając przycisk "Złóż zamówienie" potwierdzasz złożenie Zamówienia

  • na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, całkowitą kwotą należności oraz numerem konta bankowego, na które należy dokonać opłaty Zamówienia

 • W celu zakupu innego Produktu lub usługi, skontaktuj się ze Sprzedawcą za pomocą:

  • poczty elektronicznej na adres: kontakt@kynose.pl

  • telefonicznie pod numerem 513 597 444

  • prywatnej wiadomości na portalu Facebook.pl (Kynose)

  • prywatnej wiadomości na portalu Instagram.com (kynose.pl)

 

 

UMOWA SPRZEDAŻY

 

 • Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

 • Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta z jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. W tym momencie następuje zawarcie umowy.

 • W przypadku nieopłacenia zamówienia w ciągu 7 Dni Roboczych, zamówienie jest automatycznie anulowane, o czym Sklep nie ma obowiązku informować Klienta.

 • Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura), który będzie dołączany do przesyłki.

 

 

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 • Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  • płatność przelewem tradycyjnym lub elektronicznym na rachunek bankowy Sprzedawcy

 • W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy o numerze:

 

KYNOSE Dagna Ziomek

65 2490 0005 0000 4530 2695 0265 (Alior Bank)

W tytule przelewu wpisując odpowiednio "smycz dla psa", "obroża dla psa", "szelki dla psa"

 

 • Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

 • Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 • Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu i zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.

 

 

DOSTAWA PRODUKTU

 

 • Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 • Na termin dostawy Produktu składa się czas tworzenia Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

  • czas tworzenia Produktu wynosi do 7 Dni Roboczych

  • dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. (zwykle) od 1 do 3 Dni Roboczych

 • Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Paczkomatów InPost, Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej (DPD).

 

 

REKLAMACJA PRODUKTU

 

 • Reklamacja nie dotyczy wad Produktu wynikających z naturalnego użytkowania (w szczególności otarcia, przybrudzenia, zarysowania) oraz zniszczeń spowodowanych nieodpowiednim użytkowaniem lub działaniem zwierząt (w szczególności pogryzienia i inne uszkodzenia mechaniczne).

 • Reklamacja z tytułu gwarancji

  • wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  • okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta

  • dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu - paragon lub faktura otrzymana wraz z Produktem

  • Gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym

 • Reklamacja z tytułu rękojmi

  • podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

  • zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kynose..pl, telefonicznie pod numerem 513 597 444 lub pisemnie na adres: Dagna Ziomek, Pasieka 3a, 77-200 Miastko

  • w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe - informacje te znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę

  • dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Dagna Ziomek, Pasieka 3a, 77-200 Miastko

  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

  • w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem

  • w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad

  • odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja

 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 • Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@kynose.pl.

 • W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Dagna Ziomek, Pasieka 3a, 77-200 Miastko.

 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 • Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności związanych z Umową Sprzedaży, od której Konsument odstępuje, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Sprzedawcy.

 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 • Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 • Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

  • w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy

 • Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 • Zwracany towar powinien być czysty i nieużywany. Konsument odpowiada za nadmierne zużycie towaru i odpowiada za obniżenie jego wartości.

 

 

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 • Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej - zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.

 • Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 • Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 • Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 • Okres na jaki umowa zostaje zawarta - umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  • komputer lub telefon z dostępem do Internetu

  • dostęp do poczty elektronicznej

  • przeglądarka internetowa

  • włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz javascript

 • Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 • Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 • Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kynose.pl.

 • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

  • wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

  • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kynose.pl.

  • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  • wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 • Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 • Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://www.kynose.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji lub dozwolonego użytku) są własnością Dagny Ziomek wykonującą działalność gospodarczą pod firmą KYNOSE Dagna Ziomek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Pasieka 3a, 77-200 Miastko, NIP: 8421785250, REGON: 389047520, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@kynose.pl. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://www.kynose.pl, bez zgody Usługodawcy.

 • Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.kynose.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 • Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://www.kynose.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 • Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.